Triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Gốc
Triển khai thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TƯ ngày 26-3-2021 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chiều 4-5, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Đảng ta luôn chủ trương phải phát triển nông nghiệp, nông thôn và không ngừng nâng cao đời sống của người nông dân. Nhiều nghị quyết, văn bản quan trọng về vấn đề này đã được Đảng ban hành...

Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Đảng nhấn mạnh và nêu rõ, trong đó có những nội dung quan trọng như: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại...

Đánh giá cao các đại biểu đã tích cực làm việc, đóng góp những ý kiến sâu sắc, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tất cả các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tổ biên tập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phát huy tinh thần sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo nhằm hoàn thành các mốc tiến độ đề ra.

Đặc biệt, tổng kết đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, sâu sắc về những việc đã làm được, những việc chưa làm được và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Trung ương. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tìm ra những điểm mới có tính chất khơi thông, mở đường cho khai thác, phát huy được nguồn lực con người, điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế - xã hội của đất nước…

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/998249/trien-khai-tong-ket-15-nam-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-x-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon