Huyện Thường Xuân thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh

Huyện Thường Xuân thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh

Được huyện đánh giá là một trong những địa phương có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nếp sống mới...

6 liên quan

Chuyển biến trong thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội ở xã Hải Vân

Chuyển biến trong thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội ở xã Hải Vân

Với quyết tâm xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, thời gian qua, việc thực hiện nếp sống minh...

6 liên quan

Nâng cao chất lượng hương ước, quy ước

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, các thôn, làng, tổ dân phố đều có hương ước, quy ước. Trong xây dựng hương ước,...

6 liên quan

Việc chấp hành, giám sát, vận động thực hiện hương ước, quy ước

Hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước đã được cơ...

6 liên quan

10 lĩnh vực đời sống có thể được quy định trong hương ước

Ngày 19/6/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy...

6 liên quan