Làm thì ấm ớ ẩm ương/ Cơ quan ông chỉ thường thường bậc trung/ Có khi bí bét bung lung/ Điều kia tiếng nọ đã từng báo nêu/ Thế mà "tài cán" bậc siêu/ "Ngoại giao" cực giỏi làm xiêu lòng người