Tỉnh Tuyên Quang vừa trồng thêm sáu cây đa con xung quanh cây đa Tân Trào (còn gọi là cây đa bà), tạo thành quần thể đa tại Khu di tích lịch sử quốc gia này.