Từ lâu, với nhận thức thông thường của con người, một ngày dài 24 giờ. Hiện nay, các nhà thiên văn nghiên cứu và phát hiện, do tốc độ tự quay của trái đất đã phát sinh thay đổi, khiến thời gian một ngày trong tương lai có thể bị thay đổi - kéo dài tới 25 giờ.