Hầu hết những tác phẩm, công trình đoạt giải đều phục vụ thiết thực đời sống xã hội, hữu ích cho công tác nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế.