Đi đến đâu, Hứa cũng đều vỗ ngực khoe mình là trung tướng về hưu, để làm tin gã còn đem những bức ảnh mặc quân phục đeo quân hàm trung tướng. Bằng thủ đoạn đó, Hứa chiếm đoạt được 5 tỷ đồng.