Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trước 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ tại NHNN được rà soát, đơn giản hóa

Trước ngày 01/01/2025, 100% thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được rà soát, đơn giản hóa, trong đó cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Trước 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ tại NHNN được rà soát, đơn giản hóa

Trước 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ tại NHNN được rà soát, đơn giản hóa

Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, NHNN đã có Quyết định số 1864/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ tại NHNN giai đoạn 2022-2025.

Theo Kế hoạch, phạm vi thực hiện thống kê rà soát đơn giản hóa TTHC nội bộ gồm: TTHC nội bộ do đơn vị làm đầu mối, chủ trì thực hiện trong hệ thống NHNN; TTHC nội bộ giữa NHNN với các cơ quan hành chính nhà nước do đơn vị làm đầu mối tham mưu giúp Thống đốc để thực hiện với các cơ quan hành chính nhà nước trong đó NHNN là cơ quan chủ trì, đầu mối triển khai thực hiện.

Kế hoạch xác định cụ thể các mục tiêu thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Về thống kê, công bố, công khai: Trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của NHNN được thống kê, công bố (lần đầu) và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Về rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa, đối với TTHC nội bộ giữa NHNN với các cơ quan hành chính nhà nước: Trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của NHNN được rà soát, đơn giản hóa, trong đó cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Đối với TTHC nội bộ trong NHNN: Trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của NHNN được rà soát, đơn giản hóa, trong đó cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt tại đơn vị mình, đảm bảo có chất lượng, đúng tiến độ, thực chất và hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch đã đề ra.

Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung được giao; định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình thực hiện và kiến nghị các biện pháp để bảo đảm thực hiện kế hoạch có hiệu quả./.