Trước 10/3, hoàn thành đề án dạy nghề lao động nông thôn

Hanoinet - Đề án này bổ sung vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục đào tạo đến năm 2010 và 2020

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=130851