Giadinh.net - Đúng thời điểm 0h ngày 1/4, trên phạm vi cả nước sẽ diễn ra Tổng điều tra dân số (TĐTDS) và nhà ở năm 2009 do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì. Đến nay, các địa phương trên cả nước đã sẵn sàng thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra này.