Ngày 16-6, Bộ Xây dựng có Công văn số 1154/BXD-VLXD gửi các đơn vị đang đầu tư dự án sản xuất xi măng, yêu cầu báo cáo về tình hình đầu tư dự án, các công việc đã hoàn thành, đang triển khai, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và kiến nghị cụ thể, nhất là vướng mắc về thu xếp vốn. Báo cáo phải gửi về bộ trước ngày 30-6. Đơn vị nào không có báo cáo, bộ sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho ngừng hoặc giãn tiến độ dự án.