Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.

Theo đó, trường đại học tư thục phải trích tối thiểu 25% thu nhập để lập quỹ đầu tư phát triển nhà trường và trích lập các quỹ khác theo nghị quyết của hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông; chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn sau khi đã thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách và trích lập các quỹ theo quy định...

Vũ Thơ