ND - Từ rất lâu, ngành GD và ĐT đã có chủ trương xây dựng mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật (có sự phối hợp, đầu tư và giúp đỡ của một số tổ chức quốc tế), nhưng thực chất ngành mới "chạm" tới một bộ phận trẻ bị khuyết tật lứa tuổi tiểu học, mầm non.