CTCP Thủy sản số 4 thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2010 với nội dung đính kèm như sau:

Tài liệu đính kèm: TS4: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2010