Tài liệu đính kèm: TSC: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2009