TST, TV2 công bố báo cáo tài chính quý 4/2009

Gốc
(Vietstock) - CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Thông (HNX: TST) và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HNX: TV2) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế năm 2009.

Theo đó, doanh thu thuần của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Thông (HNX: TST) quý 4 đạt 106.06 tỷ đồng, nâng lũy kế cả năm lên 208.72 tỷ đồng; đồng thời lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 13.76 tỷ đồng, trong đó quý 4 đạt 6.39 tỷ đồng. Năm qua, giá vốn hàng bán của công ty chiếm 180.74 tỷ đồng và lợi nhuận gộp còn 27.96 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần đạt 6.58%. CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HNX: TV2) cũng cho biết doanh thu thuần năm 2009 đạt 340.83 tỷ đồng, trong đó quý 4 đạt 184.44 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cả năm và quý 4 là 17.57 tỷ đồng và 6.1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm khoảng 3,958 đồng. Giá vốn hàng bán của TV2 năm qua chiếm 266.35 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 74.48 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần của TV2 đạt 5.15% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 23.5%.

Tin nóng

Tin mới