TST: Ủy viên HĐQT bán 25,000 cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) báo cáo kết quả giao dịch và đăng ký giao dịch tiếp của ông Nguyễn Văn Minh - cổ đông nội bộ CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Thông (HNX: TST).

- Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Minh - Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán giao dịch: TST - Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29,000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25,000 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 7,000 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22,000 CP - Thời gian kết thúc giao dịch: 12/10/2009 - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18,000 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,000 CP - Thời gian úc giao dịch: 16/10/2009-15/11/2009

Tin nóng

Tin mới