Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu của TTB được nâng lên thành 387 tỷ đồng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB - HNX) thực hiện chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, TTB dự kiến sẽ phát hành 19,35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu của TTB được nâng lên thành 387 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 193,5 tỷ đồng dự kiến sẽ được sử dụng vào đầu tư dự án TBCO 1 là 35 tỷ đồng và bồi thường san lấp mặt bằng dự án TBCO 3 là 158,5 tỷ đồng. Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt cháo bán thấp hơn số tiền tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán, để đảm bảo việc thực hiện dự án, HĐQT quyết định phương án xử lý là vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và/hoặc các tài sản hợp nhất, hợp lệ của TTB hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án. Công ty sẽ giảm vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 19/9/2016.

Trong 1 tháng quá, cổ phiếu TTB đang giao dịch ở mức giá khoảng 6.000 - 6.800 đồng/CP.