(NDH) Trước đó, Gỗ Trường Thành chỉ phát hành thành công hơn 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau gần một tháng, công ty này đã hoàn tất phân phối số cổ phần chưa phân phối hết.

Theo thông báo mới đây của UBCKNN, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF- HOSE) đã hoàn tất chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 12/7/2015, Gỗ Trường Thành cho biết đã phân phối thành công 40.026.840 cổ phiếu như đã đăng ký.

Trước đó một tháng, ngày 17/6/2015, theo thông báo thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, các cổ đông hiện hữu củTTF chỉ đăng ký mua hơn 2 triệu cổ phần trên tổng cộng 40 triệu cổ phần chào bán của TTF, tương đương 5% lượng cổ phần chào bán.

Đối với gần 38 triệu cổ phiếu còn lại, HĐQT Gỗ Trường Thành đã quyết định phân phối cho các nhà đầu tư bên ngoài là cá nhân hoặc tổ chức với giá không thấp hơn mệnh giá.

Thời gian này, Gỗ Hưng Thịnh đang đăng ký bán ra toàn bộ hơn 7 triệu cổ phiếu TTF do công ty này nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện vào ngày 20/7 đến 18/8/2015.

Thanh Thủy