Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF).

*Mã chứng khoán giao dịch: TTF *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Tạ Văn Nam *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc *Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: là con *Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 41,133 cp *Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 20,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 21,133cp *Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết công việc riêng *Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/01/2010 *Mã chứng khoán giao dịch: TTF *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Tạ Văn Nam *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc *Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: là vợ *Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 35,866 cp *Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 30,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 15,866 cp *Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết công việc riêng *Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/01/2010