Từ 1/4: Tiến hành cuộc tổng điều tra dân số lớn nhất trong vòng 30 năm

Gốc
Ngày 1/4/2009, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất trên cả nước trong vòng 30 năm trở lại đây sẽ chính thức được tiến hành. Cuộc điều tra này thu thập thông tin trực tiếp từ 21,6 triệu hộ gia đình với trên 87 triệu người do gần 30 vạn điều tra viên thực hiện ở 200 nghìn địa bàn điều tra.

Tin nóng

Tin mới