Các thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa thống nhất một mức trần lãi suất mới từ ngày 2/4/2008. Chi tiết...