Theo dự án đã được phê duyệt, Đền Thượng được hạ giải, xây dựng lại đúng vị trí, mở rộng sang hai bên (mỗi bên 0,9m) với kết cấu khung, sườn, mái gỗ lim, nền lát gạch bát, cửa bức bàn, mái lợp ngói mũi hài như hiện tại