Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Từ năm 2019 đến nay, Ngân hàng Nhà nước không có trường hợp phải xử lý miễn nhiệm, thay thế

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 25/10, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Kiểm tra 544 chủ trì Hội nghị. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Kiểm tra 544 chủ trì Hội nghị. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 thành lập Đoàn Kiểm tra để kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; cùng các văn bản có liên quan để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Sau khi có quyết định của Ban Bí thư, trong tháng 8/2022, Đoàn Kiểm tra 544 đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và 7 đơn vị là các đảng bộ, chi bộ. Căn cứ vào báo cáo tự kiểm tra của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và qua làm việc thực tế tại các đơn vị, Đoàn đã xây dựng dự thảo báo cáo kiểm tra.

Theo dự thảo báo cáo, về cơ bản, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy cơ quan ngân hàng trung ương đã nghiêm túc tổ chức quán triệt và lên kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW Quy định số 37-QĐ/TW, Kết luận số 21-KL/TW cho cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và Đảng ủy cơ quan ngân hàng trung ương đều đặc biệt chú trọng nhiệm vụ mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Qua làm việc trực tiếp tại 7 đơn vị của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo cho thấy, các đơn vị đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan NHTW và Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định trên. Trong tổ chức thực hiện, các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều cách làm hay.

Theo dự thảo báo cáo, đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ngân hàng Nhà nước đã quán triệt, nhận thức rõ và kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; có ý thức rèn luyện, phấn đấu, có lập trường tư tưởng chính trị kiên định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của ngành; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ đảng viên, gắn bó, hăng say làm việc vì các nhiệm vụ, mục tiêu chung của ngành, của đơn vị.

Hàng năm, Đảng ủy cơ quan ngân hàng trung ương có văn bản chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; trong đó nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy triển khai nghiêm túc nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình, qua đó chất lượng kiểm điểm tại các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhìn chung đều thẳng thắn, khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Qua rà soát, từ năm 2019 đến nay, dự thảo báo cáo cho biết Ngân hàng Nhà nước không có trường hợp phải xử lý miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức vì suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình.

Đồng thời, không có trường hợp cán bộ, đảng viên kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ quản lý, người đứng đầu và không có trường hợp người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng Nhà nước có nhiều phản ánh, tố cáo, không đồng tình.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp tốt với Đoàn Kiểm tra 544 trong quá trình Đoàn thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong Đoàn Kiểm tra tiếp thu các ý kiến xác đáng, phù hợp của các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước để hoàn thiện báo cáo; trường hợp cần thiết thì hai bên trao đổi, thống nhất nội dung.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước tiếp thu những kiến nghị mà Đoàn Kiểm tra 544 nêu ra trong dự thảo báo cáo; lựa chọn những vấn đề mang tính cấp bách trong nội dung Nghị quyết, quy định của Trung ương, xây dựng kế hoạch gắn với lộ trình thực hiện trong thời gian tới phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là trong tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức, đảng viên.

Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát; đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương IV và các quy định về nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm đánh giá những kết quả đạt được, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; khen thưởng nơi làm tốt, phê bình, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt để nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Ban Cán sự Đảng nhấn mạnh, thông qua báo cáo của Đoàn Kiểm tra, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng nhà nước đã nhìn nhận được toàn diện tình hình, những mặt ưu, khuyết điểm để có biện pháp phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kết luận của Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai trong toàn hệ thống để phát huy những mặt được, khắc phục những hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo thanh khoản của hệ thống ngân hàng, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước./.

Thùy Dương/BNEWS/TTXVN