Từ năm 2021, triển khai tăng tuổi nghỉ hưu

Gốc
Theo thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc điều chỉnh tuổi hưu từ năm 2021 là điều tất yếu và dự kiến sẽ có 2 phương án được trình Quốc hội vào năm 2019.

Theo phương án 1, từ năm 2021 sẽ thực hiện việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam cho đến khi đạt tuổi 62 và mỗi năm tăng 6 tháng đối với nữ cho đến khi đạt tuổi 60. Như vậy, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ sẽ đạt tuổi 60 vào năm 2030.

Đối với phương án 2, từ năm 2021 sẽ thực hiện việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam cho đến khi đạt tuổi 62 và mỗi năm tăng 4 tháng đối với nữ cho đến khi đạt tuổi 60. Như vậy, tuổi nghỉ hưu của nam cũng sẽ đạt tuổi 62 vào năm 2028, nhưng nữ đạt tuổi 60 vào năm 2035.

Nguồn VTV