Hanoinet - Cuối tuần qua, Phó Chủ tịch UBND TP Đào Văn Bình đã chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (DS&NƠ) tới lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn.