Từ ngày 1 - 5 sẽ tăng lương tối thiểu

Gốc
(CAO) Chính phủ vừa ban hành quy định về mức lương tối thiểu chung cho công chức, viên chức. Theo đó, từ ngày 1 - 5, mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 730.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng cũng sẽ được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định. Lương tối thiểu sẽ tăng từ 1-5 Đồng thời mức lương này dùng làm cơ sở để tính trợ cấp từ 1 - 5 - 2011 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 - 8 - 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung. Mức lương tối thiểu chung nêu trên được áp dụng đối với bốn loại hình cơ quan, đơn vị, tổ chức, bao gồm: các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Tin nóng

Tin mới