Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

'Tự soi, tự sửa' để phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

Từ ngày 20/4 đến 31/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh với chủ đề 'Tự soi, tự sửa' nhằm phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Chi bộ Ban Doanh trại, Đảng bộ Phòng Hậu cần tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề "Tự soi, tự sửa".

Chi bộ Ban Doanh trại, Đảng bộ Phòng Hậu cần tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề "Tự soi, tự sửa".

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tổ chức quần chúng; cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh tham gia đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa.Nội dung chủ yếu: Quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị T.Ư, nhất là từ Hội nghị T.Ư 3 khóa VII, năm 1992; Hội nghị T.Ư 6 (lần 2) khóa VIII, năm 1999; Hội nghị T.Ư 4 khóa XI, khóa XII và khóa XIII.

Quán triệt, thảo luận, làm rõ để triển khai thực hiện những nội dung mới của Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII. Nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của T.Ư, Quốc hội, Chính phủ, Quân ủy T.Ư, Quân khu, Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh và lồng ghép vào nghị quyết của cấp ủy các cấp, gắn với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, cán bộ, đảng viên.

Việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy T.Ư theo cương vị, chức trách được giao.

Qua sinh hoạt, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và các tổ chức quần chúng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII.

Tin, ảnh: Trung Anh