Tư vấn kinh tế - Pháp luật

Gốc
* Tôi dự định góp vốn cùng một số bạn bè thành lập doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ taxi tại Long An. Xin quý báo cho biết chúng tôi cần chuẩn bị những điều kiện gì để có thể kinh doanh dịch vụ này? (Nguyễn Văn Việt, TP Tân An - Long An)

Giảng viên LƯU MINH SANG (Khoa Luật, Đại học Kinh tế Luật)

Tin nóng

Tin mới