(Cadn.com.vn) - Người Tunisia lại xuống đường để chứng tỏ sức mạnh nhân dân, báo hiệu một cuộc cách mạng “Mùa xuân Arab” lại sắp kéo đến nước này.