QĐND - Trong Tháng Thanh niên 2008, các tổ chức Đoàn của TP Hà Nội đã tích cực thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô quyên góp ủng hộ các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo” và thu được kết quả tốt...