Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tường An đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10:7, cụ thể trích từ quỹ đầu tư phát triển 113,8 tỷ đồng và trích từ quỹ khác là gần 19 tỷ đồng.

Tuong An: Thong qua phat hanh co phieu thuong ty le 70% - Anh 1

Sáng ngày 10/02/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Dầu Thực Vật Tường An (mã TAC) đã thông qua tất cả các nội dung trình tại đại hội.

Theo đó, TAC sẽ phát hành thêm cổ phiểu để tăng vốn điều lệ lên 322,66 tỷ đồng qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:7 tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được thưởng mới 7 cổ phiếu. Nguồn thực hiện trích 113,9 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển và 18,9 tỷ đồng từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của công ty.

Ngoài ra, TAC thông qua phát hành tối đa 1.613.317 cổ phiếu theo thương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016 cho cán bộ nhân viên. Giá phát hành 27.000 đồng/cổ phần. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2017.

Báo cáo tài chính quý IV/2016 cho biết tại ngày 31/12/2015 quỹ đầu tư phát triển của TAC là 120,5 tỷ dồng, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu là 18,9 tỷ đồng. Thời điểm cuối năm 2016, quỹ đầu tư phát triển của TAC tăng thêm 7 tỷ đồng lên mức 127,5 tỷ đồng; lợi nhuận chưa phân phối là 150,1 tỷ đồng.

Hồng Quân