Tuyển dụng công chức tại Bộ KH&ĐT: 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng

Gốc
Việc chấm thi, tổng hợp điểm trong đó có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng (1 trường hợp đã thôi việc tháng 1-2018, 3 trường hợp thôi việc tháng 7-2019).

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 502/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến ngày 28-2-2019.

Trong giai đoạn thanh tra, về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức, kết quả tuyển dụng được 332 người và tổ chức 1 kỳ xét tuyển công chức đối với những người cam kết tình nguyện làm việc lâu dài tại các đơn vị ở miền núi, hải đảo, kết quả tuyển dụng được 36 người; 5 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong đó có Tổng cục Thống kê tổ chức 5 kỳ thi tuyển viên chức, kết quả tuyển dụng được 64 người. Nhìn chung, các trường hợp được tuyển dụng đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên, còn có đơn vị quy định điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chưa phù hợp với quy định; yêu cầu của vị trí tuyển dụng không phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; bổ sung điều kiện dự thi nhưng không báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt; có hồ sơ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí nhưng vẫn được Hội đồng thi tuyển đánh giá đạt và được dự thi.

“Việc tổ chức kỳ thi thực hiện chưa đúng quy định về: thời gian nhận hồ sơ; nội dung thông báo tuyển dụng; thời gian thành lập Hội đồng tuyển dụng; số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban giúp việc, bố trí giám thị, phân công các thành viên các Ban giúp việc; đáp án câu hỏi thi; việc chấm thi, tổng hợp điểm trong đó có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng (1 trường hợp đã thôi việc tháng 1-2018, 3 trường hợp thôi việc tháng 7-2019)”, kết luận nêu rõ.

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ

Qua kiểm tra 825 hồ sơ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, về cơ bản cho thấy đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, trong số hồ sơ lãnh đạo cấp vụ và tương đương còn 4 trường hợp chưa có trình độ lý luận chính trị; 37 trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ và 25 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ C.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thông kê đã điều động, bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể khi chưa có quyết định thành lập, quy định về cơ cấu tổ chức của các tổ chức này theo quy định tại Quyết định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2015 của Ban Bí thư.

Về số lượng cấp phó, đến thời điểm thanh tra, các Vụ và tương đương trực thuộc Bộ thực hiện số lượng cấp phó theo quy định; có 1 đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4 đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có số lượng phó trưởng phòng và tương đương vượt so với quy định tại Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về sử dụng và quản lý công chức, viên chức để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định.

Với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ trước ngày 28/12/2017 còn thiếu các tiêu chuẩn, điều kiện, đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu hoàn thành trong năm 2019.

Với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 đến nay vẫn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình, thủ tục và chưa được tuyển dụng theo quy định, đề nghị rà soát, xem xét, xử lý theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các hướng dẫn của Đảng.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để những tồn tại, hạn chế nêu trong Thông báo này để có hình thức xử lý phù hợp…

H.L

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tuyen-dung-cong-chuc-tai-bo-khdt-4-bai-thi-sua-chua-diem-lam-thay-doi-ket-qua-tuyen-dung-1 65876.html