Tuyên truyền sâu rộng việc học tập, làm theo gương Bác

Gốc
Ngày 24/5, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, các tập thể, cá nhân trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục chủ động chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Di chúc của Người và Chỉ thị 05; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời đẩy mạnh làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nhất là trong thực hiện 3 khâu đột phá và các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Di chúc và việc học tập, làm theo gương Bác với tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp; phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động...

Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự có giá trị, tạo sự lan tỏa trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội. Mặt khác, đổi mới tác phong, phương pháp, phong cách làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu.

Theo ông Trần Đức Thuần, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam, thực hiện Di chúc của Người, 50 năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt coi trọng cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa Hà Nam từ một tỉnh thuần nông dần trở thành tỉnh phát triển năng động theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Đảng bộ tỉnh Hà Nam luôn đạt trong sạch vững mạnh. Kinh tế phát triển nhanh (bình quân đạt trên 11%). Năm 2018, trên toàn tỉnh thu cân đối ngân sách nhà nước đạt gần 7.900 tỷ đồng (gấp trên 100 lần so với năm 1997); GRDP bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đời sống văn hóa - xã hội nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chú trọng gắn việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra cho cả nhiệm kỳ và 3 khâu đột phá là: "Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại", "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính", "Nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã chọn nội dung đăng ký, thực hiện việc “làm theo” Bác theo chuyên đề hàng năm đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ở các cấp được tăng cường. Thông qua tổ chức quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhiều cán bộ đảng viên đã nêu gương, gương mẫu đi đầu trong công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm".

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển... Qua đó, xuất hiện nhiều nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tấm gương người tốt - việc tốt trên mọi lĩnh vực.

Tính đến tháng 5/2019, toàn tỉnh đã có hơn 200 mô hình học và làm theo Bác phát huy hiệu quả tích cực được duy trì. Ba năm qua, đã có 880 tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)