Tài liệu đính kèm: TV2: Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV năm 2009