Kết thúc ngày 23/07, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HNX: TV2) đã bán 50,700 cp của CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPE), giảm sở hữu còn 177,900 cp, ứng với tỷ lệ 8.9%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Mã chứng khoán: PPE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 228,600 CP (tỷ lệ 11.43%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Liên Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 228,600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 177,900 CP (tỷ lệ 8.9%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không theo dự kiến, giao dịch cổ phiếu thanh khoản thấp.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/07/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/07/2015.

Thiên Minh