Ngày 29/9, TVSI (CK Tân Việt) sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến về triển vọng đầu tư theo ngành năm 2009 và giới thiệu sản phẩm hỗ trợ đầu tư Investment tool với khả năng phân tích kỹ thuật, tra cứu, so sánh dữ liệu tài chính cập nhật của các Công ty niêm yết trong danh mục đầu tư.