TXM: Em gái Kế toán trưởng đăng ký bán hết 3,600 cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của hai người em của Kế toán trưởng CTCP Thạch cao Xi măng (HNX: TMX).

- Mã chứng khoán giao dịch: TXM - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2,100 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 2,100 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu - Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu cá nhân - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2009 đến 15/11/2009 - Mã chứng khoán giao dịch: TXM - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1,500 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 1,500 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 1,500 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu - Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu cá nhân - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 8/9/2009 đến 8/10/2009

Tin nóng

Tin mới