Tỷ lệ tự do chuyển nhượng đối với rổ cổ phiếu bộ chỉ số Quy mô và HNX30 từ 2-11

Gốc
Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh định kỳ hằng quý đối với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu trong bộ chỉ số Quy mô và HNX30.

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh định kỳ hằng quý đối với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu trong bộ chỉ số Quy mô và HNX30.

Dữ liệu được kết xuất và tính toán tại ngày giao dịch cuối cùng của quý (ngày 30-9) và được áp dụng sau ngày giao dịch cuối cùng của tháng tiếp theo, tức là ngày 2-11.

Việc tính toán và công bố thông tin được thực hiện theo quy định được nêu tại Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu của Sở GDCK Hà Nội.

Danh sách 50 mã lựa chọn rổ chỉ số Large

Danh sách mã chỉ số Mid/Small

Công bố Tỷ lệ tự do chuyển nhượng áp dụng đối với rổ cổ phiếu chỉ số HNX 30 từ 2-11-2020

Danh sách cổ phiếu dự phòng (áp dụng từ ngày 30-9-2020)

THIÊN HƯƠNG

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/phan-tich/ty-le-tu-do-chuyen-nhuong-doi-voi-ro-co-phieu-bo-chi-so-quy-mo-va-hnx30-tu-2-11-622241/