Đó là quy định của UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, được áp dụng chính thức kể từ ngày 5/12 tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phân cấp cho chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư đối với các dự án (bao gồm các dự án đầu tư mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp) sử dụng nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng, chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án được phân cấp quyết định đầu tư theo các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu; đồng thời ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư được quyết định đầu tư đối với các dự án (bao gồm dự án đầu tư mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp) sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng, Sở KH-ĐT chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư (riêng với các dự án đã ủy quyền cho Giám đốc Sở KH-ĐT quyết định đầu tư thì Giám đốc Sở KH-ĐT tự tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).