UBND không thi hành bản án của tòa, xử lý thế nào?

Gốc
Trường hợp này đã được quy định cụ thể tại Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án.

Theo đó, Điều 12 Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định khi nhận được quyết định buộc thi hành án (THA) hành chính, người phải THA có trách nhiệm thi hành ngay bản án, quyết định của tòa án.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phải THA có trách nhiệm tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của tòa án.

Ngoài ra, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trong việc THA hành chính, Điều 34 Nghị định 71/2016/NĐ-CP nêu rõ:

UBND cấp tỉnh, cấp huyện phải chỉ đạo UBND cấp dưới và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND nghiêm chỉnh THA hành chính.

UBND các cấp phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ của người phải THA: Chấp hành đúng, đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định của tòa án; thông báo cho người được THA, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú; thông báo kết quả THA cho tòa án đã xét xử sơ thẩm, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp và cơ quan THA dân sự nơi tòa án đã xét xử sơ thẩm trong trường hợp người phải THA là cơ quan...

UBND không thi hành bản án của tòa, xử lý thế nào? - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trong trường hợp người phải THA là cơ quan, không thi hành bản án của tòa thì sẽ bị công khai việc không chấp hành bản án theo Điều 30 (công khai thông tin về việc không chấp hành án) như sau:

Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định buộc THA hành chính, Cục THA dân sự tổ chức công khai quyết định buộc THA hành chính bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục THA dân sự đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền theo dõi của Cục và các chi cục THA dân sự trực thuộc.

Đồng thời tích hợp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục THA dân sự thuộc Bộ Tư pháp và cổng thông tin điện tử Chính phủ đối với các vụ việc người phải THA là UBND cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp tỉnh, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thông tin công khai gồm: Tên, địa chỉ của người phải THA; số, ngày, tháng, năm và tên tòa án ra quyết định buộc THA hành chính; nghĩa vụ phải thi hành.

Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc THA hành chính để xảy ra hậu quả nghiêm trọng tùy mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, cách chức hoặc buộc thôi việc (mục 1 chương III Nghị định71/2016/NĐ-CP quy định).

Tin nóng

Tin mới