UBND tỉnh Nam Định xử lý vấn đề báo nêu

Gốc
Báo Đại Đoàn Kết số ra các ngày 26 và 30/10/2015 đã có bài viết phản ánh tình trạng hoạt động vi phạm luật đê điều trên mái và đỉnh kè Hữu Bị (tương ứng K157+150 đê hữu Hồng) ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Vừa qua, tòa soạn đã nhận được văn bản số 883/UBND-VP3 ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Nam Định gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Mỹ Lộc đồng thời gửi báo Đại Đoàn Kết.

Theo đó, văn bản cho biết: “Việc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thiên Trần Vũ vi phạm pháp luật đê điều, tương ứng K 157 đê hữu Hồng, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc: UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo số 453/UBND-VP3 ngày 4/8/2014, số 604/UBND-VP3 ngày 18-9-2014, số 434/UBND-VP3 ngày 1-7-2015 giao UBND huyện Mỹ Lộc chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25-6-2014 của UBND tỉnh; xử lý nghiêm và dứt điểm vi phạm theo đúng quy định.

Theo phản ánh của báo chí và báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thiên Trần Vũ tiếp tục vi phạm đê điều, lắp dựng hệ thống cẩu trên mái và đỉnh kè Hữu Bị (tương ứng K 157+ 150 đê hữu Hồng); UBND tỉnh giao: UBND huyện Mỹ Lộc chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn, để kiểm tra và lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/12/2015”.

BBĐ

Tin nóng

Tin mới