UBTVQH cho ý kiến vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Gốc
Dự thảo lần này tập trung sửa đổi, bổ sung vào các nội dung liên quan đến thẩm quyền đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với một số nội dung và lĩnh vực cụ thể; bổ sung, sửa đổi một số tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

Tin nóng

Tin mới