Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài cho cán bộ chiến sỹ.