USDA: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2017/18

Gốc
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 11/2017 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 348,89 triệu tấn.

Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 11/2017.

Đvt: triệu tấn

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

96,28

348,89

150,12

301,98

344,96

152,43

97,9

Mỹ

8,2

120,44

0,68

52,8

56,51

61,24

11,57

Các nước khác

88,08

228,45

149,44

249,18

288,45

91,2

86,33

Nước XK chính

62,05

176,92

1,74

90,74

99,12

81,4

60,19

Argentina

36,5

57

1,5

44,84

49,45

8

37,55

Brazil

24,76

108

0,2

42

45,7

65

22,26

Paraguay

0,66

9,4

0,01

3,7

3,76

6

0,32

Nước NK chính

22,59

18,18

127,25

120,68

144,56

0,4

23,06

Trung Quốc

20,39

14,2

97

95

110,8

0,15

20,64

EU-27

0,9

2,48

14

14,5

16,15

0,2

1,03

Nhật Bản

0,21

0,26

3,3

2,35

3,51

0

0,26

Mexico

0,1

0,48

4,3

4,72

4,76

0

0,13

Nguồn: VITIC/USDA