Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”… Thấm nhuần tư tưởng của Người, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Đăk Nông nói chung, của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đăk Nông nói riêng đã được tổ chức triển khai một cách cụ thể, nghiêm túc, từng bước đi vào nền nếp, đạt hiệu quả góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng cũng như công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh.

” mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng cho ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Đăk Nông, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2008).