Bổ sung hơn 18.584 tỉ đồng cho vay ưu đãi và cấp vốn cho quỹ du lịch

Bổ sung hơn 18.584 tỉ đồng cho vay ưu đãi và cấp vốn cho quỹ du lịch

Bổ sung hơn 18.500 tỉ đồng ngân sách để chi hỗ trợ lãi suất 2%

Bổ sung hơn 18.500 tỉ đồng ngân sách để chi hỗ trợ lãi suất 2%

Quyết liệt thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Quyết liệt thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Giao kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Giao kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Thành phố Hà Nội cập nhật, bổ sung nguồn vốn cho các dự án đầu tư công

Thành phố Hà Nội cập nhật, bổ sung nguồn vốn cho các dự án đầu tư công

Hà Nội xem xét bổ sung 30.000 tỷ đồng thực hiện các dự án trọng điểm

Hà Nội xem xét bổ sung 30.000 tỷ đồng thực hiện các dự án trọng điểm

Tăng hơn 31.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn cho 7 địa phương sau khi cắt giảm từ ngành giao thông

Tăng hơn 31.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn cho 7 địa phương sau khi cắt giảm từ ngành giao thông

Điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 ở một số địa phương

Điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 ở một số địa phương

Điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Bộ KH&ĐT nói gì về việc chuyển 31.396 tỷ đồng từ Bộ GTVT về 7 địa phương?

Bộ KH&ĐT nói gì về việc chuyển 31.396 tỷ đồng từ Bộ GTVT về 7 địa phương?

Vì sao điều chỉnh gần 31.400 tỷ đồng từ Bộ GTVT về 7 địa phương?

Vì sao điều chỉnh gần 31.400 tỷ đồng từ Bộ GTVT về 7 địa phương?

Điều chuyển gần 31.400 tỷ vốn đầu tư công ngành giao thông cho 7 địa phương

Điều chuyển gần 31.400 tỷ vốn đầu tư công ngành giao thông cho 7 địa phương

7 địa phương được tăng vốn đầu tư công trung hạn

7 địa phương được tăng vốn đầu tư công trung hạn

Chuyển hơn 31.000 tỷ đồng vốn đầu tư công của Bộ GTVT cho 7 địa phương

Chuyển hơn 31.000 tỷ đồng vốn đầu tư công của Bộ GTVT cho 7 địa phương

Thủ tướng chuyển hơn 31.000 tỷ vốn đầu tư công của Bộ GTVT cho 7 địa phương

Thủ tướng chuyển hơn 31.000 tỷ vốn đầu tư công của Bộ GTVT cho 7 địa phương

Điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW

Điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW

Bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Điều chuyển 31.396 tỷ vốn đầu tư công trung hạn của Bộ GTVT cho 7 địa phương

Điều chuyển 31.396 tỷ vốn đầu tư công trung hạn của Bộ GTVT cho 7 địa phương