Bám sát thực tiễn, chủ động ngăn ngừa tranh chấp, chăm lo thiết thực cho CNVC-LĐ là những hoạt động nổi bật của các cấp Công đoàn TPHCM trong năm 2008