V21 dự kiến sẽ phát hành tổng cộng 8 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông, trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu.

CTCP VINACONEX 21 (mã V21 - HNX) thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, V21 dự kiến sẽ phát hành tổng cộng 8 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông, trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu.

Cụ thể, công ty sẽ thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu 6,8 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ 10:17 tức 170% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 10 quyền được mua 17 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Bên cạnh đó, công ty sẽ phát hành 170.000 cổ phiếu để trả cổ tức, với tỷ lệ 4,25% (cổ đông sở hữu 1 quyền, 400 quyền được nhận 17 cổ phiếu mới).

Ngoài ra, V21 cũng sẽ phát hành 1,03 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 400:103 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền, 400 quyền được nhận 103 cổ phiếu mới).