Vai trò của dữ liệu dân số trong hoạch định chính sách phát triển bền vững

Để đáp ứng được yêu cầu của công tác dân số trong tình hình mới và giải quyết được những vấn đề dân số nhằm góp phần ổn định kinh tế - xã hội của đất nước, hệ thống, chính sách pháp luật về dân số cần tiếp tục được hoàn thiện. Đặc biệt, cần thấy được tầm quan trọng của dữ liệu dân số trong hoạch định chính sách phát triển bền vững.

Đây là quan điểm được các diễn giả nhấn mạnh tại “Hội thảo Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về Dân số - Phát triển” do Ủy ban Xã hội của Quốc hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 14/7 tại Quảng Ninh.

Từ thực tiễn triển khai công tác dân số, đại diện các địa phương đã chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số trong bối cảnh chuyển trọng tâm công tác dân số từ dân số - Kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, trong đó khó khăn nhất là vấn đề tổ chức bộ máy cho công tác này.

Ông NGUYỄN MINH TUẤN, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh:“Nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ổn định bộ máy, nguồn nhân lực làm công tác dân số từ chi cục tỉnh đến hệ thống y tế cơ sở, thời gian tới cần quan tâm giải pháp củng cố bổ sung nhân lực.”

Các đại biểu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của dữ liệu dân số, coi đây là điều kiện tiên quyết cho việc ra quyết định và hoạch định chính sách vững chắc, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Bà LEO THỊ LỊCH, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Dữ liệu về phát triển dân số và về vấn đè chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng dân tộc thiểu số cần được khẳng định vị trí, vai trò và hỗ trợ, đầu tư trong thời gian tới để đáp ứng mục tiêu của 2 Nghị quyết Quốc hội đề ra và triển khai các nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng.”

Cũng theo các đại biểu để dữ liệu dân số phát huy hiệu quả cần đầu tư vào dữ liệu, khai thác các tập dữ liệu mới; Trang bị cho các nhà hoạch định chính sách kiến thức và kỹ năng sử dụng dữ liệu để hỗ trợ vận động và phát triển chính sách dựa trên bằng chứng; Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành trong việc chia sẻ dữ liệu.

Thực hiện : Như Thảo Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vai-tro-cua-du-lieu-dan-so-trong-hoach-dinh-chinh-sach-phat-trien-ben-vung